Lifestyle

Na kogo warto popatrzeć? Bookstagram

10 listopada 2017

Tagi: , , ,

Na Insta­gra­mie mamy już ponad 700 milio­nów użyt­kow­ni­ków, któ­rzy dzien­nie wrzu­ca­ją oko­ło 40 milio­nów zdjęć. Te licz­by robią wra­że­nie! Nic dziw­ne­go, że rów­nież miło­śni­cy ksią­żek są nie­zwy­kle aktyw­ni i regu­lar­nie publi­ku­ją zdję­cia z czy­ta­ny­mi wła­śnie książ­ka­mi. Pro­fil, gdzie znaj­dzie­my zdję­cia ksią­żek ma nawet swo­ją nazwę – book­sta­gram. Cho­ciaż sama nie robię zbyt wie­lu zdjęć ksią­żek i nie mam cza­su na pro­wa­dze­nie Insta­gra­ma, to jed­nak uwiel­biam oglą­dać innych. Pole­cam Wam kil­ka pro­fi­li, któ­re moim zda­niem war­to zacząć obse­ro­wać.

Oto moje ulubione konta bookstagramowe, które śledzę:

 

Keep Calm Drink Coffe

Ten pro­fil to wyjąt­ko­wo spój­ny i dopra­co­wa­ny zestaw zdjęć. Poza książ­ka­mi mamy tutaj oczy­wi­ście kawę w bar­dzo cie­ka­wych kubecz­kach i (mniej oczy­wi­ście) przy­ro­dę. Zdję­cia ksią­żek nie są bowiem robio­ne tyl­ko w domu na sto­le czy rega­le, ale czę­sto w lesie czy na łące. Gdy­bym mia­ła opi­sać ten pro­fil trze­ma sło­wa­mi, było­by to: cie­pło, spo­kój, natu­ral­ność.

Bardziej Lubię Książki 

Bar­dziej Lubię Książ­ki to kolej­ny wyjąt­ko­wo dopra­co­wa­ny pro­sil ze zdję­cia­mi ksią­żek. Jestm pod wra­że­niem, jak bar­dzo dopra­co­wa­ne i roz­bu­do­wa­ne pod wzglę­dem oto­cze­nia są te zdję­cia. Co waż­ne to, co widzi­my na zdję­ciu nie jest przy­pad­ko­we, a czę­sto bar­dzo ści­śle powią­za­ne z tema­ty­ką książ­ki. Przy „Hima­la­ist­kach” mamy linę wspi­nacz­ko­wą, przy „Drwa­lach” kawał­ki drew­na, „Wiel­kie­mu mary­na­rzo­wi” towa­rzy­szą łódecz­ki z papie­ru, a „Życiu psz­czół” sło­ik mio­du. Napra­dę duży plus za kre­atyw­ność i pomy­sły.  Tra­fi­łam na nie­go przez blo­ga (a na blo­ga przez recen­zje ksią­żek o górach), któ­re­go rów­nież gorą­co pole­cam.

 
0 likes
Close