Kategoria

Książki

Kie­dy doro­śli idą na kory­tarz i dłu­go roz­ma­wia­ją ze sobą, to zna­czy, że sta­nie się coś złe­go. Po pro­stu tak jest. To co inne­go, kie­dy szep­czą mię­dzy sobą przy ogni­sku.

- Wero­ni­ka Gogo­la »Po tro­chu«

 

Katarzyna Tubylewicz "Moraliści. Jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie" Wyd. Wielka Litera

Książki / reportaż

moraliści

18 października 2017 0 0

Close