Lifestyle

Aromat dobrej kawy

9 kwietnia 2016

Tagi: , ,

kawaOd jakie­goś cza­su nie wyobra­żam sobie dnia bez kawy. W pra­cy codzien­nie rano musi być kubek na roz­bu­dze­nie się do dzia­ła­nia. Podob­nie jest z wie­czor­nym czy­ta­niem czy oglą­da­niem fil­mów. Dobra kawa to suk­ces miłe­go spę­dze­nia czasu.

Jesz­cze jakiś czas temu kawa była mi zupeł­nie nie­po­trzeb­na. Teraz jed­nak tak bar­dzo przy­zwy­cza­iłam się do jej sma­ku, że mogła­bym pić litra­mi. Co praw­da spra­wi­ło to, że nie dzia­ła już super roz­bu­dza­ją­co nie­ste­ty. W każ­dym razie moja rosną­ca miłość do kawy spra­wi­ła, że posta­no­wi­łam zain­we­sto­wać w kawiarkę.

Do zaku­pu prze­ko­na­ło mnie to, że kawa z eks­pre­su, któ­rą pijam w pra­cy jest dużo lep­sza niż zale­wa­na gorą­cą wodą w kub­ku, któ­rą robi­łam sobie w domu. Co praw­da nadal, jak nie­któ­rzy twier­dzą, pro­fa­nu­ję kawę wle­wa­jąc do niej poło­wę mle­ka i dosy­pu­jąc dwie łyżecz­ki cukru. Naj­pierw prze­czy­ta­łam kil­ka­na­ście porad­ni­ków i forów o tym, jak wybrać dobrą kawiar­kę, aby potem doko­nać i tak tanie­go zaku­pu na Alle­gro. Nie mniej jed­nak jak na razie wyda­nie 30 zamiast 300 zło­tych nie wyda­je się błę­dem. Jedy­ne co, to przy moich dużych kub­kach 200 ml (przy­naj­mniej teo­re­tycz­nie) czy­li 4 cups expres­so to tro­chę mało.

kawa 2Do kawy z kawiar­ki moż­na dodać róż­ne dodat­ki. Zamiast kupo­wać kawę sma­ko­wą mogę sama ją skom­po­no­wać, kie­dy na sit­ko dosy­pię nie­co cyna­mo­nu czy goź­dzi­ków. Jesz­cze nie wymy­śli­łam, jak zro­bić natu­ral­nie kawę bana­no­wą, ale na pew­no jest na to spo­sób. Jak nie, to pozo­sta­nie powró­cić do zaku­pów kaw w milio­nach smaków.

Każ­de­mu miło­śni­ko­wi kawy pole­cam zakup. Już nigdy nie dam się namó­wić na roz­pusz­czal­ne coś do wypicia.

PS. Nie mam cza­su czy­tać, więc nie mam cza­su na recen­zje. Na szczę­ście na kawę mam czas to cho­ciaż tyle posta­no­wi­łam napisać.

0 likes
Close