Europa / Podróże / Serbia

Budapeszt w skrócie

16 października 2010

- Ange­li­na Jolie krę­ci­ła film pod domem, w któ­rym miesz­ka­łam,
– byłam w jed­nych z naj­cie­kaw­szych muze­ów w swo­im życiu,
– widzia­łam Nuda Veri­tas i inne pra­ce Klim­ta na żywo,
– czu­łam się osa­czo­na przez masy zagra­nicz­nych tury­stów,
– lubię Buda­peszt, ponie­waż jeż­dżą tutaj dużo na rowe­rach,
– mimo tego, wolę Bel­grad z jego przy­tul­ną atmos­fe­rą do spa­ce­rów i kawiar­nia­mi,
– a naj­bar­dziej wolę Łódź i uwa­żam, że komi­sja ESK się nie zna.

Zapisz

0 likes
Close