Kategoria

Książki

Moż­na w życiu robić coś cie­ka­we­go i zara­zem bar­dzo waż­ne­go. I to jest kwin­te­sen­cja ratow­nic­twa.

- B. Saba­ła-Zie­liń­ska »TOPR. Żeby inni mogli prze­żyć«

biografia / Książki

Wanda

11 stycznia 2020 1 2

Jed­no jest pew­ne: to są ludzie. Co brzmi może pater­na­li­stycz­nie, dema­go­gicz­nie, naiw­nie, nie­mniej ma uza­sad­nie­nie głęb­sze, niż się wyda­je, ponie­waż pozwa­la włą­czyć ten nie­mal jeden pro­cent lud­no­ści świa­ta do obsza­ru czło­wie­czeń­stwa. Nie jest pro­sto­dusz­no­ścią nazy­wa­nie ich ludź­mi.

- A. Mora­les »Nie jeste­śmy uchodź­ca­mi«

Close