Kategoria

reportaż

Moż­na w życiu robić coś cie­ka­we­go i zara­zem bar­dzo waż­ne­go. I to jest kwin­te­sen­cja ratownictwa.

- B. Saba­ła-Zie­liń­ska »TOPR. Żeby inni mogli przeżyć«

A o 23.30 zaczę­li­śmy się zbie­rać w dro­gę. Pół­noc. Nie zaje­chał powóz z dyni ani karo­ca. Cóż, pój­dę pie­szo. Ja, męski Kop­sciu­szek. Zaata­ko­wa­li­śmy. Począ­tek dro­gi pro­wa­dzi żebrem, w dużej czę­ści oblodzonym. 

- Rafał Fro­nia »Ana­to­mia góry«

Katarzyna Tubylewicz "Moraliści. Jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie" Wyd. Wielka Litera

Książki / reportaż

moraliści

18 października 2017 0 0

Close