Książki / reportaż

Gawędy o wilkach

31 lipca 2021

Tagi: , , , ,

Marcin Kostrzyński
„Gawędy o wilkach i innych zwierzętach”
Wydawnictwo Świat Książki

Marcin Kostrzyński "Gawędy o wilkach i innych zwierzętach" Wydawnictwo Świat Książki - okładka książki

Mar­cin Kostrzyń­ski, zna­ny w Inter­ne­cie jako „Mar­cin z lasu” od lat poma­ga dzi­kim zwie­rzę­tom – daje im cie­pły dom, jeśli zosta­ły sie­ro­ta­mi, dokar­mia lub ratu­je przed myśli­wy­mi. A tak­że obser­wu­je, nagry­wa fil­my i robi zdję­cia. Prze­ko­nu­je ludzi, że wil­ki, lisy czy dzi­ki nie są wca­le strasz­ne, ale wspa­nia­łe, mądre i cie­płe. Przez lata życia w domu w środ­ku lasu uzbie­rał wie­le fascy­nu­ją­cych histo­rii ze zwie­rzę­ta­mi jako głów­ny­mi boha­te­ra­mi. Histo­rii wzru­sza­ją­cych, zabaw­nych i mądrych. Dzie­li się nimi z czy­tel­ni­kiem pisząc „Gawę­dy o wil­kach i innych zwie­rzę­tach”. Książ­kę tę czy­ta­łam w pie­niń­skim zaci­szu, przy poto­ku, z któ­re­go lis wyja­dał nam zapa­sy, nie­da­le­ko lasu, po któ­rym podob­no krę­ci się niedź­wiedź. I pró­bo­wa­łam wyobra­żać sobie, co czu­ją i myślą te wszyst­kie zwie­rzę­ta, któ­re bie­ga­ją po okolicy.

Oce­nia­nie zwie­rząt przez ludz­ki pry­zmat jest obar­czo­ne wiel­kim błę­dem. My, z naszy­mi otę­pia­ły­mi zmy­sła­mi, nie mamy poję­cia o zło­żo­no­ści ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta przy­ro­dy. Na szczę­ście, cza­sem w sukurs przy­cho­dzi nam tech­ni­ka. Jeśli nagra­my śpiew pta­ka, oka­że się, że w cią­gu sekun­dy może on zmie­niać ton kil­ka­dzie­siąt razy.

Marcin Kostrzyński "Gawędy o wilkach i innych zwierzętach" Wydawnictwo Świat Książki - Więzi i uczuciaGawędy pełne miłości

Kostrzyń­ski opo­wia­da nam o o wil­kach, jele­niach, dzi­kach, łosiach, sar­nach, lisach i wie­lu innych miesz­kań­cach naszych lasów. Wszyst­kie opi­sy­wa­ne zwie­rzę­ta mają imio­na, indy­wi­du­al­ne cechy cha­rak­te­ru, a tak­że uczu­cia i ogrom­ną mądrość. Pła­czą po stra­cie naj­bliż­szych i cie­szą się, gdy spo­tka je coś miłe­go. Mają mnó­stwo ludz­kich cech. Gdy sły­szy­my o wybry­kach dzi­ków Krzy­we­go Ryj­ka czy Iro­ke­za lub o domo­wych zaba­wach wie­wiór­ki Glu­sia nabie­ra­my prze­ko­na­nia, że sami byśmy się z nimi zaprzy­jaź­ni­li. Zwłasz­cza, że z opo­wie­ści auto­ra widać, że one są w sta­nie taką przy­jaźń odwzajemniać.

Nie­któ­re frag­men­ty wywo­ły­wa­ły we mnie wiel­ki uśmiech na twa­rzy, zwłasz­cza te o dzi­kach cho­wa­ją­cych się pod samo­cho­dem czy wie­wiór­kach otwie­ra­ją­cych lodów­kę (jak widać nie tyl­ko mój kot tak potra­fi pozy­ski­wać jedze­nie). Nie­któ­re zaś, opi­su­ją­ce zacho­wa­nia myśli­wych, powo­do­wa­ły wście­kłość i łzy.

Marcin Kostrzyński "Gawędy o wilkach i innych zwierzętach" Wydawnictwo Świat Książki - Zwierzęta nigdy nie zapominająGawędy o życia i śmierci

Książ­ka Kostrzyń­skie­go zaczy­na się od wal­ki o życie. Wal­ki wil­ka potrą­co­ne­go przez samo­chód. Dla jed­nych, w tym dla auto­ra, zasłu­gu­je on na ratu­nek, wyle­cze­nie i wypusz­cze­nie z powro­tem w świat, dla innych zaś tyl­ko na dobi­cie. Już te począt­ko­we sce­ny poka­zu­ją nam kon­flikt, z jakim Mar­cin z Lasu ma do czy­nie­nia na co dzień. Kon­flikt mię­dzy myśli­wy­mi, a miło­śni­ka­mi dzi­kiej przy­ro­dy. Kon­flikt, w któ­rym bar­dzo czę­sto nie­ste­ty to ta dru­ga gru­pa prze­gry­wa. Prze­gry­wa, bo ma jakieś zasa­dy, bo pró­bu­je grać fair.

Har­da czy Rado – te wil­ki uda­ło się ura­to­wać i zwró­cić na wol­ność. Wie­le jed­nak, jak na przy­kład Miko­łaj czy Kosy, nie mia­ło tyle szczę­ścia i sta­ło się ofia­ra­mi ludz­kiej pychy.

Marcin Kostrzyński "Gawędy o wilkach i innych zwierzętach" Wydawnictwo Świat Książki - sarenka ZuziaMarcin z Lasu to przede wszystkim filmowiec i fotograf

Zachę­cam więc do śle­dze­nia go w Inter­ne­cie – na Youtu­bie, na Insta­gra­mie oraz na Face­bo­oku. Moż­na tam zoba­czyć wyjąt­ko­we nagra­nia z pol­skich lasów. Aby uchwy­cić spoj­rze­nie wil­ka pro­sto w obiek­tyw lub inną uni­kal­ną sytu­ację trze­ba nie­raz wie­lu mie­się­cy przy­go­to­wań. Po pierw­sze trze­ba dobrze poznać zwie­rzę­ta, ich zwy­cza­je, zacho­wa­nia oraz odwie­dza­ne miej­sca, a po dru­gie tak przy­go­to­wać sta­no­wi­sko, aby pozo­sta­ło nie­wy­czu­wal­ne i nie wystra­szy­ło obiek­tu naszych zain­te­re­so­wań. Spo­re frag­men­ty książ­ki poświę­co­ne są opi­so­wi tego, jak wyglą­da uzy­ski­wa­nie mate­ria­łu fil­mo­we­go, jakie pro­ble­my lub zaska­ku­ją­ce sytu­acje zda­rza­ją się pod­czas pra­cy. No i przede wszyst­kim w książ­ce znaj­dzie­my prze­pięk­ne zdję­cia ilu­stru­ją­ce opi­sy­wa­ne histo­rie – dla­te­go pole­cam wyda­nie papie­ro­we zamiast audio­bo­oka czy ebooka!

Marcin Kostrzyński "Gawędy o wilkach i innych zwierzętach" Wydawnictwo Świat Książki - Wilki to zwierzęta o niezwykłej inteligencjiGawędy o wilkach i innych zwierzętach” to mądra, ciepła i przede wszystkim bardzo ważna książka

Pisa­na jest z ser­ca, czuć w niej auten­tycz­ność i wiel­ką wraż­li­wość auto­ra, któ­ry dostrze­ga w zwie­rzę­tach swo­ich naj­bliż­szych. Być może pomo­że nam zacząć patrzeć na dzi­kie zwie­rzę­ta jako na indy­wi­du­al­ne isto­ty, któ­re mają w lesie swój dom, rodzi­nę i przy­ja­ciół. Świat, któ­re­go nie powin­ni­śmy w żaden spo­sób zniszczyć.

 

2 likes
Close