Muzyka

Każdy był kiedyś dzieckiem

18 marca 2015

Tagi:

zespół Lao Che

Lao Che
„Dzieciom”

Są pły­ty, któ­re trze­ba prze­słu­chać, prze­ana­li­zo­wać, aby się do nich przy­zwy­cza­ić, a są takie, któ­re pory­wa­ją już za pierw­szym razem. Krąż­ki Lao Che mogę zde­cy­do­wa­nie zali­czyć do tych dru­gich. Naj­now­sza pły­ta zespo­łu pt. „Dzie­ciom” leży na mojej pół­ce zale­d­wie kil­ka godzin, a już zdą­ży­łam się nią zachwycić.
Jeże­li trze­ba by scha­rak­te­ry­zo­wać „Dzie­ciom” za pomo­cą jed­ne­go sło­wa, to moim zda­niem naj­le­piej paso­wa­ło­by okre­śle­nie „róż­no­rod­ność”. Pomi­mo tego, że zespół po raz kolej­ny posta­wił na stwo­rze­nie albu­mu kon­cep­tu­al­ne­go bio­rąc za wspól­ny mia­now­nik wier­sze i baj­ki dla dzie­ci, to każ­dy utwór jest czymś nowym i innym od resz­ty, przede wszyst­kim pod wzglę­dem muzycz­nym. Muzy­cy żon­glu­ją sty­la­mi prze­ska­ku­jąc umie­jęt­nie od jaz­zo­wych wsta­wek po punk roc­ko­we brzmie­nia,  ostre brzmie­nia są prze­pla­ta­ne spo­koj­ny­mi bal­la­da­mi. To duże zróż­ni­co­wa­nie sty­li­stycz­ne spra­wia, że 50 minut muzy­ki nie zdą­ży się znu­dzić. No i co waż­ne zespół nie ogra­ni­cza się do mini­mum jeże­li cho­dzi o instru­men­ty – sak­so­fon, flet, trąb­ka, wibra­fon – to wszyst­ko jesz­cze bar­dziej ubar­wia brzmie­nia. Oczy­wi­ście nie zabrak­nie cha­rak­te­ry­stycz­nej dla Lao Che elek­tro­ni­ki, po któ­rej moż­na roz­po­znać, że mamy do czy­nie­nia cały czas z tym samym zespołem.
Spię­ty lubi bawić się sło­wa­mi. W jego utwo­rach nic nie jest banal­ne i powie­dzia­ne wprost. Jed­no­cze­śnie czę­sto się­ga po róż­no­rod­ne kon­tek­sty m.in. ze świa­ta lite­ra­tu­ry w sub­tel­ny spo­sób odwo­łu­jąc się do zna­nych nam tek­stów czy sfe­ry popkul­tu­ro­wej. Już sam tytuł pły­ty, jak powie­dział w wywia­dach, pocho­dzi od „Brze­chwy dzie­ciom”. Zresz­tą Brze­chwa poja­wia się na pły­cie jesz­cze kil­ka razy – m.in. w „Dzi­nie” sły­szy­my chęt­nie dzie­ciom rękę poda, nie chce podać no to szko­da.
Pomi­mo baj­ko­wej otocz­ki „Dzie­ciom” nie jest zde­cy­do­wa­nie pły­tą dla naj­młod­szych. Pod opa­ko­wa­niem bajek i rymo­wa­nek kry­ją się tema­ty poważ­ne i ciężkie. 

 

0 likes
Close