Lifestyle

Liebster Blog Award

15 kwietnia 2015

Tagi: , ,

Nigdy nie bawi­łam się w żad­ne wyzwa­nia czy zada­nia. No po tro­sze dla­te­go, że nie uwa­żam się za blo­ger­kę, a poza tym uwa­ża­łam to za nie­co infan­tyl­ne. Ale niech będzie. Sko­ro zosta­łam nomi­no­wa­na, to się skuszę. 
No więc zosta­łam wska­za­na przez blo­ga Zaczy­ta­na-zwa­rio­wa­na do udzia­łu w Lieb­ster Blog Award. Jak mówią zasady:

Nomi­na­cja do Lieb­ster Award jest otrzy­my­wa­na od inne­go blo­ge­ra w ramach uzna­nia za „dobrze wyko­na­ną robo­tę” Jest przy­zna­wa­na dla blo­gów o mniej­szej licz­bie obser­wa­to­rów, więc daje moż­li­wość ich roz­po­wszech­nie­nia. Po ode­bra­niu nagro­dy nale­ży odpo­wie­dzieć na 11 pytań otrzy­ma­nych od oso­by, któ­ra Cię nomi­no­wa­ła. Następ­nie Ty nomi­nu­jesz 11 osób (infor­mu­jesz ich o tym) oraz zada­jesz im 11 pytań. Nie wol­no nomi­no­wać blo­ga, któ­ry Cię nominował.

Pyta­nia, jakie dostałam:

1. Jeże­li mogła­byś być jakąś posta­cią histo­rycz­ną, to kim byś była?

Kochan­ką Van Gogha, żeby nama­lo­wał mój por­tret. Nie waż­ne, że wte­dy była­bym bied­na, ale miesz­ka­ła­bym w Pary­żu i mia­ła nic nie wart za życia por­tret super malarza.
2. Masz do wybo­ru: spo­tkać ulu­bio­ne­go boha­te­ra książ­ko­we­go lub prze­żyć przy­go­dę życia. Co wybierasz?

Zde­cy­do­wa­nie przy­go­dę. Wiem, że na blo­gu o książ­kach nie powin­nam tak pisać, ale jed­nak wybra­ła­bym podróż dooko­ła świa­ta, trek­king w Hima­la­jach, nur­ko­wa­nie z robie­niem zdjęć rafie kora­lo­wej (tyl­ko musia­ła­bym polu­bić pły­wa­nie) czy inną faj­ną spra­wę. Boha­te­rów książ­ko­wych mogę dalej spo­ty­kać w książ­kach i z tym mi dobrze.
3. Zosta­jesz milio­ne­rem. Możesz kupić wszyst­ko oprócz ksią­żek. Co kupujesz?

Domek w górach 😀
Mały, drew­nia­ny domek gdzieś na koń­cu świa­ta w głu­szy. Wte­dy mogła­bym tam zni­kać na czas wol­ny i spę­dzać dni samot­nie czy z przy­ja­ciół­mi.
I jesz­cze bile­ty w podróż doko­ła świata. 
4. Dwie rze­czy, któ­re prze­szka­dza­ją Ci w czy­ta­niu to…?

Inter­net i Face­bo­ok. Się­gam po książ­kę, zaczy­nam czy­tać, a potem wymy­ślam, że może jed­nak spraw­dzę, co się dzie­je w wir­tu­al­nym świe­cie. Aż wymy­śli­łam cho­dze­nie do par­ku (któ­ry na szczę­ście mam pod oknem), aby nie mieć moż­li­wo­ści włą­cze­nia na chwi­lę lap­to­pa. Dla­te­go może wię­cej ksią­żek czy­tam wio­sną i w lecie. 
Głód. No serio, ja się wcią­gnę w czy­ta­nie, mija 4 godzi­na i mój żołą­dek mówi mi, że trze­ba prze­rwać, zro­bić sobie coś do jedze­nia itp.
5. Naj­pierw film, potem książ­ka, czy total­nie to ole­wasz i robisz, jak Ci wygodniej?

Nie zwra­cam na to uwa­gi. Czę­sto tyl­ko czy­tam książ­kę lub tyl­ko oglą­dam film. Nie uwa­żam też, że książ­ka jest zawsze lep­sza od fil­mu. Jak chcę obej­rzeć ekra­ni­za­cję to ją oglą­dam i trak­tu­ję jako osob­ny byt. 
6. Czy jest jakaś tra­dy­cja wiel­ka­noc­na, któ­rą bar­dzo lubisz?
Lubię świę­ta tak ogól­nie. Chy­ba naj­lep­szą tra­dy­cją jest pie­cze­nie mazur­ków. Uwiel­biam mazur­ki mojej mamy i zawsze żału­ję, że nie chce robić ich przez cały rok, tyl­ko cze­ka do Wielkanocy.

7. Kraj i jego kul­tu­ra, któ­ry chcia­ła­byś poznać?
Indie i oko­li­ce. Zde­cy­do­wa­nie od lat, tyl­ko cały czas coś sta­je na prze­szko­dzie do wyjaz­du (czas, pie­nią­dze i inne rów­nie przy­ziem­ne spra­wy). Więc się tro­chę ratu­ję książ­ka­mi na ten temat, zdję­cia­mi czy blo­ga­mi podróż­ni­czy­mi (zresz­tą może­cie prze­czy­tać „Lal­ki w ogniu” czy „Blon­dyn­ka w kwie­cie loto­su”) . No ale jed­nak to nie to samo.
8. Książ­ka nie­wy­da­na w Pol­sce, a któ­rą chcia­ła­byś prze­czy­tać (po pol­sku, odrzu­ca­my moż­li­wość czy­ta­nia w ory­gi­na­le ;P) to.…?
Chy­ba nie mam takiej. Może nie powin­nam się przy­zna­wać, ale nie inte­re­su­ję się zagra­nicz­nym świa­tem książ­ki, więc o cie­ka­wych pozy­cjach dowia­du­ję się, jak już tra­fia­ją do sprze­da­ży na naszym rodzi­mym rynku.
9. Czy masz jakieś mot­to, powie­dzon­ko życio­we? Jeśli tak, podziel się 🙂
Przy­pad­ko­we spo­tka­nie jest czymś naj­mniej przy­pad­ko­wym w naszym życiu – J. Cor­ta­zar, „Gra w klasy”


10. Ulu­bio­ny gatu­nek muzycz­ny i ostat­nio słu­cha­na piosenka?
Jak się ten gatu­nek nazy­wa? Jakiś rock, tro­chę alter­na­ty­wy, tro­chę ska. Ostat­nio w kół­ko słu­cham dwóch płyt – Lao Che „Dzie­ciom” i „Gra­baż 30”. 

11. Masz zwierzaczka? 😀
Tak, mam naj­bar­dziej nie­ogar­nię­te­go, roz­ra­bia­ją­ce­go i sza­lo­ne­go jed­no­okie­go kota na świe­cie. Nazy­wa się Pirat i bie­ga po miesz­ka­niu niczym pirat dro­go­wy strą­ca­jąc wszystko,c o aku­rat stoi mu na drodze. 
————————————
I że teraz ja mam wymy­ślić jakieś pyta­nia? Pro­szę bar­dzo – baw­cie się dobrze.

1. Jakie 5 słów naj­le­piej opi­su­je two­ją osobę.

2. Myślałeś(-aś) kie­dyś nad napi­sa­niem książ­ki? Jeśli tak, to o czym by była?
3. Co robisz, żeby jak naj­szyb­ciej popra­wić sobie humor?
4. Książ­ka, któ­ra naj­bar­dziej Cię zawio­dła (i dla­cze­go)?
5. Jaką super moc chciałbyś/chciałabyś posia­dać?
6. Naj­faj­niej­sza gra/zabawa z Two­je­go dzie­ciń­stwa.
7. Masz moż­li­wość zmie­nić zakoń­cze­nie jed­nej książki/jednego fil­mu. Jaką książkę/jaki film wybie­rzesz i jak zmieniłabyś/zmieniłbyś to zakoń­cze­nie?
8. Jaki smak naj­le­piej pasu­je do Two­je­go cha­rak­te­ru?
9. Bez cze­go nie ruszasz się z domu?
10. Jaki utwór krą­ży teraz w Two­jej gło­wie?
11. Gdy­byś przez jeden dzień mógł/mogła być kimś innym to kogo byś wybrał(-a)?
A nomi­nu­ję:
www.poczytajka.blogspot.com,
www.z‑plecakiem-przez-indie.blogspot.com,

E… nor­mal­nie nie znam 11 blo­gów chy­ba, takich, któ­re nie mia­ły­by już tysią­ca fanów i potrze­bo­wa­ły rekla­my. Sła­ba ze mnie blo­ger­ka pod tym wzglę­dem niestety.

0 likes
Close