Książki / reportaż

moraliści

18 października 2017

Tagi: , , , ,

Katarzyna Tubylewicz
„Moraliści. Jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie”
Wyd. Wielka Litera

Szwe­cja to kraj, któ­ry uwa­ża­ny jest za libe­ral­ny, nowo­cze­sny i przy­ja­zny oby­wa­te­lom. Wie­le osób doce­nia szwedz­ką tole­ran­cję i panu­ją­ce tutaj rów­no­upraw­nie­nie – w koń­cu to Szwe­dzi jako jed­ni z pierw­szych zezwo­li­li na mał­żeń­stwa homo­sek­su­al­ne. Nie­ste­ty, gdy przyj­rzy­my się temu wszyst­kie­mu z bli­ska moż­na zoba­czyć, że nie jest wca­le tak ide­al­nie. „Mora­li­ści” to książ­ka, któ­ra poka­zu­je nam Szwe­cję od wewnątrz i poru­sza tema­ty kobiet, imi­gran­tów, reli­gii, rów­no­ści i otwar­to­ści w szwedz­kim społeczeństwie.

Mora­li­ści” to książ­ka napi­sa­na przez Kry­sty­nę Tuby­le­wicz, ale tak napraw­dę głos mają w niej jej roz­mów­cy. Tybu­le­wicz zada­je pyta­nia, docie­ka i komen­tu­je to, co opo­wia­da­ją jej goście, wśród któ­rych znaj­dzie­my zna­ne oso­by (pisa­rzy, dzien­ni­ka­rzy, księ­ży, poli­ty­ków), jak i zwy­kłych oby­wa­te­li. Każ­dy z jej roz­mów­ców opo­wia­da zarów­no o wła­snych doświad­cze­niach życia w Szwe­cji (nie­któ­rzy przy­by­li do kra­ju w doro­słym wie­ku i mają porów­na­nie z miej­scem pocho­dze­nia), jak i o ogól­nych reflak­sjach doty­czą­cych szwedz­kie­go społeczeństwa.

Ide­ały i to, co mówi się gło­śno nie­co róż­ni się od codzien­ne­go życia. Szwe­dzi chęt­nie przyj­mu­ją uchodź­ców, ale wypro­wa­dza­ją się z dziel­nic, gdzie zamiesz­ku­ją obcy. 

Przez lata Szwe­dzi oduczy­li się wal­ki z pro­ble­ma­mi, nie stwo­rzy­li roz­wią­zań dla trud­nych sytu­acji zwią­za­nych ze sprze­ci­wem wobec ist­nie­ją­ce­go sys­te­mu. Bo po pro­stu nie było takich pro­ble­mów. To, co dla rodzi­mych miesz­kań­ców jest natu­ral­ne, nie jest takie dla przy­by­łych nie­daw­no osób – róż­ni­ce w kul­tu­rze i postrze­ga­niu świa­ta sta­ją się widoczne.

0 likes
Close