Książki

Nie jesteśmy uchodźcami cytat

3 lipca 2019

Jed­no jest pew­ne: to są ludzie. Co brzmi może pater­na­li­stycz­nie, dema­go­gicz­nie, naiw­nie, nie­mniej ma uza­sad­nie­nie głęb­sze, niż się wyda­je, ponie­waż pozwa­la włą­czyć ten nie­mal jeden pro­cent lud­no­ści świa­ta do obsza­ru czło­wie­czeń­stwa. Nie jest pro­sto­dusz­no­ścią nazy­wa­nie ich ludźmi. 

- A. Mora­les »Nie jeste­śmy uchodźcami«

0 likes
Close