Europa / Podróże / Serbia

Nowe znajomości

28 września 2010

Tagi:

Dopie­ro co mar­twi­łam się tym, że zosta­łam sama w Bel­gra­dzie a już dzi­siaj przy­je­cha­li kolej­ni wolon­ta­riu­sze. Tym razem dziew­czy­na i chło­pak z Ukra­iny, a dokład­niej z Sewa­sto­po­la. W cią­gu nie­wiel­kie­go cza­su wie­czo­rem, jaki spę­dzi­li­śmy razem uda­ło się nam zakum­plo­wać, więc myślę, że nie będzie tak źle. Przy­naj­mniej nie będę sama z nawie­dzo­nym sąsia­dem Vla­dą w miesz­ka­niu. Co praw­da nie dużo cza­su zosta­ło do koń­ca moje­go poby­tu tutaj, ale zawsze to jakieś towa­rzy­stwo na wol­ne chwi­le poza pracą.
0 likes
Close