reszta

O mnie

21 stycznia 2011

Autorka tego bloga to:

  • absol­went­ka kul­tu­ro­znaw­stwa na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim, gdzie pró­bo­wa­ła dowie­dzieć się, czym teo­re­tycz­nie jest kultura,
  • łodzian­ka z uro­dze­nia i zami­ło­wa­nia, któ­ra uwa­ża, że to mia­sto ma swój nie­sa­mo­wi­ty urok,
  • miło­śnicz­ka gór­skich kra­jo­bra­zów, któ­ra z tej miło­ści zapi­sa­ła się na Kurs Prze­wod­ni­ków Beskidzkich,
  • czy­tel­nicz­ka repor­ta­ży o dale­kim świe­cie, dzię­ki któ­rym może zre­kom­pen­so­wać sobie brak moż­li­wo­ści poje­cha­nia na wszyst­kie wyma­rzo­ne podróże.

O blogu

Sie­dem lat temu, pod­czas poby­tu na wolon­ta­ria­cie w Ser­bii zaczę­łam pisać blo­ga. Potem poszedł on tro­chę w zapo­mnie­nie. Po pew­nym cza­sie powsta­ło kolej­ne miej­sce w Inter­ne­cie – Pudeł­ka Zapa­łek, czy­li blog z recen­zja­mi kul­tu­ral­ny­mi. Potem odkry­łam, że robie­nie stron inter­ne­to­wych jest cał­kiem łatwe i przy­jem­ne. Przy­szła więc pora, aby połą­czyć wspo­mnie­nia z wyjaz­dów (zwłasz­cza te foto­gra­ficz­ne), z reflek­sja­mi na temat ksią­żek i fil­mów. Dla­te­go też powsta­ła ta strona.

W 2017 roku

prze­czy­ta­nych książek
obej­rza­nych filmów
napi­sa­nych postów

Współpraca

Jestem otwar­ta na współ­pra­cę z wydaw­nic­twa­mi, któ­re chcia­ły­by, aby zre­cen­zo­wać ich książ­ki na blo­gu. Do tej pory recen­zo­wa­łam książ­ki otrzy­ma­ne od Wydaw­nic­twa PWN, Wydaw­nic­twa Znak oraz Ago­ra. Chęt­nie przy­gar­nę przede wszyst­kim dobry repor­taż, bio­gra­fię lub książ­kę podróżniczą.

Kontakt

anna.omiecinska@gmail.com

0 likes
Close