Lifestyle

Prezenty świąteczne dla książkomaniaków

14 listopada 2016

Tagi: , , , , ,

Coraz bli­żej świę­ta… Na mie­ście już poja­wi­ły się pierw­sze cho­in­ki, a w skle­pach widać już czer­wo­ne deko­ra­cje i migo­czą­ce bomb­ki. To wszyst­ko znak, że naj­wyż­sza pora zacząć myśleć o tym, jakie wybrać pre­zen­ty świą­tecz­ne. Kupo­wa­nie pre­zen­tów to zawsze mnó­stwo rado­ści, ale też wyzwa­nie, co wybrać, żeby spodo­ba­ło się obda­ro­wy­wa­nej oso­bie. Dla miło­śni­ków ksią­żek oczy­wi­ście naj­lep­sza jest nowa pozy­cja do biblio­tecz­ki, ale cza­sa­mi moż­na wybrać coś inne­go. Oto inne pre­zen­ty świą­tecz­ne dla książkomaniaków.

Kubek

Każ­dy fan ksią­żek wie, że do czy­ta­nia dobrej lek­tu­ry przy­da­je się kubek cie­płej kawy lub her­ba­ty. Naj­le­piej w jakimś sty­lo­wym kub­ku, któ­ry nawią­zy­wać będzie do naszych zain­te­re­so­wań. Zwłasz­cza zimą może­my zanu­rzyć się pod kocem i z cie­płym napo­jem zanu­rzyć się w lek­tu­rze. Wybie­ra­jąc pre­zent może­cie poku­sić się o autor­ski nadruk na kub­ku lub wybrać coś zapro­jek­to­wa­ne­go dla książ­ko­wych moli, na przy­kład jak te poniżej.

Jako doda­tek może­cie od razu dołą­czyć zestaw sma­ko­wych her­bat lub kaw. Ja odkąd kupi­łam kawiar­kę (o moim zachwy­cie tym urzą­dze­niem może­cie prze­czy­tać w innym wpi­sie), to roz­sma­ko­wu­ję się w kawach pach­ną­cych owo­ca­mi czy cynamonem.

Zakładka do książki

Zakła­dek do książ­ki nigdy za wie­le. Zwłasz­cza wte­dy, gdy czy­ta się wię­cej niż jed­ną książ­kę albo porzu­ca lek­tu­rę na dłu­żej – wte­dy trze­ba mieć w zapa­sie odpo­wied­nią ilość zakła­dek. Wyglą­da­ją one dużo lepiej niż przy­pad­ko­we kartki.
W przy­pad­ku zakła­dek moż­na poku­sić się o zro­bie­nie ich same­mu – z papie­ru, z mate­ria­łu, z dru­tu, deco­upa­ge – pomy­słów i inspi­ra­cji w Inter­ne­cie znaj­dzie­cie całe mnóstwo.

Torba płócienna

Tor­ba płó­cien­na to prak­tycz­na rzecz, któ­rą każ­dy wyko­rzy­stu­je na co dzień. Baweł­nia­ne tor­by z przy­jem­no­ścią nosi­my na zaku­py, na uczel­nię czy do pra­cy, paku­je­my w nie pod­ręcz­ne rze­czy na wyjazd. Może­my poku­sić się o zakup takiej, któ­ra infor­mo­wać będzie o pasjach wła­ści­cie­la. Do wybo­ru mamy mnó­stwo wzo­rów, wie­le firm ofe­ru­je nadru­ki na zamó­wie­nie, więc może­my wyko­nać tor­bę np. z cyta­tem z ulu­bio­nej książ­ki naszych przy­ja­ciół (cho­ciaż uwa­żam, że dziew­czyn­ka jest napraw­dę urocza).

Czytnik

Jeże­li nie masz do czy­nie­nia z tra­dy­cjo­na­li­stą, dla któ­re­go książ­ka musi być papie­ro­wa, a w two­im port­fe­lu znaj­du­je się tro­chę wię­cej gotów­ki niż kil­ka­dzie­siąt zło­tych możesz poku­sić się o zakup czyt­ni­ka. Na pew­no ucie­szy on zwłasz­cza tych, któ­rzy czy­ta­ją w cza­sie podró­ży czy w tzw. wol­nej chwi­li i lubią zabrać ze sobą zapas lek­tur na waka­cje. Wybór czyt­ni­ków jest ogrom­ny – od mode­li nona­me za 200 zł, po posia­da­ją­ce wie­le opcji fir­mo­we urządzenia.

Amazon Kindle 7 Touch

Pro­sty czyt­nik z 6‑calowym ekra­nem. Plu­sem czyt­ni­ka jest niskie zuży­cie ener­gii oraz moż­li­wość pre­cy­zyj­ne­go nawi­go­wa­nia po doku­men­cie. Posia­da 4 GB pamię­ci oraz wifi, dzię­ki któ­re­mu moż­na w szyb­ki spo­sób sko­rzy­stać z Kin­dle Store.7

Prezenty świąteczne - czytnik Amazon Kindle 7 Touch

PocketBook Touch Lux 3

To trze­cia gene­ra­cja naj­po­pu­lar­niej­sze­go i praw­do­po­dob­nie jed­ne­go z naj­lep­szych mode­li czyt­ni­ków ostat­nich lat. Pro­du­cent zagwa­ran­to­wał cią­głość uni­ka­to­wych i doce­nia­nych przez użyt­kow­ni­ków funk­cji, jak: wie­lo­za­da­nio­wość, obsłu­ga 20 for­ma­tów pli­ków, pro­fe­sjo­nal­ne słow­ni­ki Abby Lin­gvo jed­no­cze­śnie uspraw­nia­jąc inter­fejs opro­gra­mo­wa­nia, któ­ry został odświe­żo­ny i unowocześniony.

Sama posia­dam ten wła­śnie czyt­nik, mogę więc gorą­co pole­cić jego zakup. Spraw­dza się bar­dzo dobrze i spra­wił, że czy­ta­nie sta­ło się jesz­cze prost­sze i przy­jem­niej­sze. Jeśli chce­cie dowie­dzieć się coś wię­cej o czyt­ni­ku Touch Lux 3 – zer­k­nij­cie do moje­go inne­go wpi­su.

Prezent na święta - PocketBook Touch Lux 3

Kupując prezenty świąteczne należy pamiętać przede wszystkim o jednym – ważne jest dopasowanie ich do obdarowywanego. Czasami drobiazg wręczony od serca ucieszy naszych bliskich bardziej niż wydane kilkaset złotych.

0 likes
Close