Podróże / Polska

Jesienne góry w słońcu i mgle

29 października 2016

Tagi: , , , ,

Paź­dzier­ni­ko­wy rajd z SKPB Łódź w Beskid Żywiec­ki – pasmo Roman­ki i Pil­ska. Z tym, że uda­ło nam się zdo­być tyl­ko ten pierw­szy szczyt. Pięk­ne mgły w piąt­ko­wy pora­nek, słoń­ce roz­grze­wa­ją­ce nas jesz­cze bar­dziej na podej­ściach i tro­chę desz­czu ostat­nie­go dnia. W górę i w dół, aby zejść do Kor­bie­lo­wa na uro­dzi­no­we ogni­sko z oka­zji 30-lecia koła.

Na razie rela­cja fotograficzna…

0 likes
Close