Lifestyle

Share Week 2017

25 marca 2017

Tagi: , ,

Sha­re Week to ogól­no­pol­ska akcja orga­ni­zo­wa­na przez Andrze­ja Tucholskiego.

W ramach Sha­re Week blo­ge­rzy pre­zen­tu­ją 3 (lub wię­cej) ulu­bio­ne blo­gi – takie, na któ­re zaglą­da­ją regu­lar­nie, któ­re uwa­ża­ją za war­to­ścio­we czy któ­re jakoś wpły­nę­ły na ich życie. Ponie­waż w innym wpi­sie (Blo­ga nie tyl­ko piszę) pole­ca­łam swo­je ulu­bio­ne blo­gi książ­ko­we posta­no­wi­łam zasta­no­wić się nad pro­po­zy­cja­mi z zupeł­nie innej kate­go­rii i wybra­łam czte­ry pozy­cje opi­sa­ne poniżej.

With love

Justy­na pisze o górach. Ma więc u mnie plu­sa za sam temat. A do tego pisze w wyjąt­ko­wy spo­sób, któ­ry uwiel­biam. Z pasją, z zaan­ga­żo­wa­niem, w jej wpi­sach dużo jest emo­cji i dużo meta­for. Takie nice poetyc­kiej, roman­tycz­ne wpi­sy, to moje ulu­bio­ne tek­sty u Justy­ny. With love to blog, w któ­rym widać dziew­czy­nę, któ­ra potra­fi w górach zoba­czyć dużo wię­cej i opi­sy­wać je wła­śnie „z miło­ścią”. Jeże­li jesz­cze ktoś nie dostrzegł tego, że Beski­dy potra­fią być wyjąt­ko­we i nie odkrył ich magii, to po prze­czy­ta­niu blo­ga Justy­ny na pew­no się to zmieni.

Share Week - WithLove

Kwestia Smaku

Poza czy­ta­niem ksią­żek uwiel­biam jeść. Muszę przy­znać, że nie­ste­ty nie jestem mistrzem kuch­ni i nie gotu­ję regu­lar­nie i jakoś super dobrze. Ale jak mam coś zro­bić, to wolę, żeby był to ory­gi­nal­niej­szy obiad niż scha­bo­wy z ziem­nia­ka­mi. Wte­dy z pomo­cą przy­cho­dzi blog Kwe­stia Sma­ku. Cie­ka­we prze­pi­sy, ory­gi­nal­ne i pro­ste do wyko­na­nia, opa­trzo­ne pięk­ny­mi zdję­cia­mi. Się­ga­nie do Kwe­stii Sma­ku ma jed­ną, zasad­ni­czą wadę – cięż­ko się zde­cy­do­wać i naj­chęt­niej zja­dła­bym 10 obiadów.

Share Week - Kwestia Smaku

Kameralna

Przede wszyst­kim ten blog jest pięk­ny. Este­tycz­ny, ele­ganc­ki, dopra­co­wa­ny – mogła­bym blo­ga Doro­ty oglą­dać i oglą­dać. Do tego ma super zdję­cia we wpi­sach. We wpi­sach Kame­ral­nej znaj­du­ję dużo moty­wa­cji i pozy­tyw­nej ener­gii. Cza­sa­mi tyl­ko zasta­na­wiam się, czy napraw­dę da się być tak doskonałą.

Na Kame­ral­ną tra­fi­łam szu­ka­jąc porad, jak roz­wi­jać swo­je­go blo­ga. Znaj­dzie­my u niej jed­nak przede wszyst­kim arty­ku­ły doty­czą­ce slow life. Cho­ciaż nie sto­su­ję tego u sie­bie do koń­ca, to cza­sa­mi się czymś zainspiruję.

Share Week - Kameralna

Zwierz Popkulturalny

Zwierz pisze o fil­mach, seria­lach, komik­sach itp. Ale poza recen­zja­mi obej­rza­nych pozy­cji na blo­gu znaj­dzie­my dużo arty­ku­łów na tema­ty luź­no powią­za­ne z popkul­tu­rą – reflek­sji, porów­nań, prze­glą­dów itp. Bar­dzo cenię ten blog ze wzglę­du na obszer­ne i dopra­co­wa­ne wpi­sy (a podob­no zbyt dłu­gie tre­ści na blo­gu są nie­wła­ści­we), cie­ka­we spoj­rze­nie na świat oraz umie­jęt­ność wyszu­ki­wa­nia tema­tów z pozo­ru abs­trak­cyj­nych. Ostat­nio poja­wił się wpis na temat tytu­łów odcin­ków w serialach!

Bar­dzo odpo­wia­da mi styl pisa­nia Zwie­rza. Wpi­sy są moc­no subiek­tyw­ne z wyraź­nie zaak­cen­to­wa­nym auto­rem (cho­ciaż pisze on w trze­ciej oso­bie). Po dru­gie lubię, jak autor blo­ga potra­fi pisać z humo­rem, a Zwie­rzo­wi wycho­dzi to bar­dzo dobrze.

Share Week - Zwierz Popkulturalny

Na koniec – uwa­żam, że Sha­re Week to bar­dzo faj­na akcja. Nie śle­dzę milio­na blo­gów, dla­te­go chęt­nie wcho­dzę na te wpi­sy poszu­kać kolej­nych propozycji.

*post edy­to­wa­ny 15 kwietnia;
zdję­cia we wpi­sie pocho­dzą z pole­ca­nych blogów;

0 likes
Close