Książki / reportaż

Topr. Żeby inni mogli przeżyć – cytat

27 kwietnia 2020

Tagi:

Moż­na w życiu robić coś cie­ka­we­go i zara­zem bar­dzo waż­ne­go. I to jest kwin­te­sen­cja ratownictwa.

- B. Saba­ła-Zie­liń­ska »TOPR. Żeby inni mogli przeżyć«

0 likes
Close