Europa / Podróże / Serbia

Tytułem wstępu – dlaczego…?

28 sierpnia 2010

Tagi:

Dla­cze­go wyjazd?
    – bo to ostat­nia szan­sa na tak dłu­gi wyjazd, zanim zosta­nie mi tyl­ko nie­wiel­ki urlop w pra­cy,
    – bo chcia­łam prze­żyć cie­ka­wą przy­go­dę zanim wcią­gnie mnie pro­za pra­cy zawo­do­wej,
    – bo zaczę­łam żało­wać, że nie poje­cha­łam na Erazmusa. 

Dla­cze­go Ser­bia?
    – bo nigdy nie byłam w tych rejo­nach i jest to coś zupeł­nie inne­go od zna­ne­go mi świa­ta,
    – bo nie jest aż tak dale­ko od Pol­ski (jak Indie czy Chi­ny),
    – tak napraw­dę, bo tam się aku­rat dostałam.

Dla­cze­go blog?
    – żeby wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni i tęsk­ną­cy wie­dzie­li, co się u mnie dzie­je,
    – przede wszyst­kim dla samej sie­bie – żeby za jakiś czas nie zapo­mnieć tego wszystkiego.

0 likes
Close