Książki

U stóp Tatr

20 maja 2017

Tagi: , , , , , ,

„Kroniki zakopiańskie”
Maciej Krupa
Wydawnictwo Czarne

Kro­ni­ki zako­piań­skie” to pra­wie 300 stron wspo­mnień. Rok po roku, od momen­tu, kie­dy Zako­pa­ne jest nie­wiel­ką i mało zna­ną wsią, do momen­tu wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Maciej Kru­pa poka­zu­je nam, jak roz­wi­ja­ło się Zako­pa­ne, jak bar­dzo zmie­nia­ło się przez ostat­nie 150 lat, jak sta­wa­ło się jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych miejsc wypo­czyn­ko­wych w Polsce.

Każ­dy roz­dział to jed­na histo­ria – naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie z dane­go roku opa­trzo­ne kon­tek­stem. Przez Zako­pa­ne prze­wi­ja­ło się wie­le zna­nych osób – dzia­ła­czy tury­stycz­nych, spor­tow­ców, arty­stów, poli­ty­ków. To oni, a tak­że miej­sco­wi, two­rzy­li kli­mat tego miej­sca – histo­rią mia­sta jest bowiem histo­ria ludzi, któ­rzy w nim żyją. Wie­lo­krot­nie spo­tka­my Wit­ka­ce­go, który

Kro­ni­ki zako­piań­skie” to dobra lek­tu­ra zarów­no dla tych, któ­rzy zna­ją histo­rię Tatr i chcą spoj­rzeć na nią nie­co ina­czej, jak i dla tych, któ­rzy z opi­sy­wa­ny­mi wyda­rze­nia­mi spo­tka­ją się po raz pierw­szy. Poło­żo­ne u stóp Tatr mia­stecz­ko ma boga­tą histo­rię i mnó­stwo cie­ka­wych wspomnień.

 

0 likes
Close