Książki

weronika-gogola-cytat

28 grudnia 2017

Kie­dy doro­śli idą na kory­tarz i dłu­go roz­ma­wia­ją ze sobą, to zna­czy, że sta­nie się coś złe­go. Po pro­stu tak jest. To co inne­go, kie­dy szep­czą mię­dzy sobą przy ognisku.

- Wero­ni­ka Gogo­la »Po trochu«

 

0 likes
Close