Książki / reportaż

Wszystko za Everest

28 lutego 2016

Tagi: , , , , ,

[ful­l­width background_color=”” background_image=”” background_parallax=„none” enable_mobile=„no” parallax_speed=„0.3” background_repeat=„no-repeat” background_position=„left top” video_url=”” video_aspect_ratio=„16:9” video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=„0.5” video_mute=„yes” video_loop=„yes” fade=„no” border_size=„0px” border_color=”” border_style=„solid” padding_top=„0px” padding_bottom=„0px” padding_left=„15%” padding_right=„15%” hundred_percent=„no” equal_height_columns=„no” hide_on_mobile=„no” menu_anchor=”” class=”” id=„”][two_third last=„no” spacing=„yes” center_content=„no” hide_on_mobile=„no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=„no-repeat” background_position=„left top” hover_type=„none” link=”” border_position=„all” border_size=„0px” border_color=”” border_style=”” pad­ding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=„0.1” animation_offset=”” class=”” id=„”][fusion_text]

Po obej­rze­niu naj­now­sze­go fil­mu na temat wypra­wy na Mount Eve­rest przy­szła kolej na się­gnię­cie po książ­kę opi­su­ją­cą te same wyda­rze­nia z 1996 r., kie­dy to mia­ła miej­sce jed­na z naj­więk­szych kata­strof w histo­rii wspi­nacz­ki w Hima­la­jach. Był to repor­taż „Wszyst­ko za Eve­rest” napi­sa­ny przez Jona Kra­kau­era – dzien­ni­ka­rza, a jed­no­cze­śnie uczest­ni­ka wypra­wy na szczyt. Kra­kau­er miał napi­sać dla swo­jej redak­cji arty­kuł na temat komer­cja­li­za­cji wypraw na ośmio­ty­sięcz­ni­ki, jed­nak to, co sta­ło się na miej­scu spra­wi­ło, że powsta­ła pra­wie 400-stro­ni­co­wa lek­tu­ra opi­su­ją­ca krok po kro­ku, co dzia­ło się na Evereście.

Wio­sną 1996 r. na szczyt Eve­re­stu wspi­na­ły się m.in. dwie komer­cyj­ne wypra­wy pro­wa­dzo­ne przez doświad­czo­nych hima­la­istów – Scot­ta Fishe­ra i Roba Hal­la. Ludzie zapła­ci­li kil­ka­dzie­siąt tysię­cy dola­rów, aby bez­piecz­nie sta­nąć na dachu świa­ta. Dla wie­lu z nich były to oszczęd­no­ści życia wyda­ne na speł­nie­nie naj­więk­sze­go marze­nia i zro­bie­nie cze­goś, co wyda­je się nie­moż­li­we. Kra­kau­er wspo­mi­na, że:

Wio­sną 1996 r. na szczy­cie Eve­re­stu nie bra­ko­wa­ło marzy­cie­li (…). Eve­rest zawsze dzia­łał jak magnes na świ­rów, łow­ców sła­wy, bez­na­dziej­nych roman­ty­ków i innych, któ­rzy nie­zbyt moc­no trzy­ma­ją się ziemi.

[/fusion_text][/two_third][one_third last=„yes” spacing=„yes” center_content=„no” hide_on_mobile=„no” background_color=”” background_image=„http://pudelka-zapalek.pl/wp-content/uploads/2016/02/wszystko-za-everest‑1.jpg” background_repeat=„no-repeat” background_position=„left top” hover_type=„none” link=”” border_position=„all” border_size=„0px” border_color=”” border_style=„solid” pad­ding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=„0” animation_direction=„down” animation_speed=„0.1” animation_offset=”” class=”” id=„”][/one_third][one_full last=„yes” spacing=„yes” center_content=„no” hide_on_mobile=„no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=„no-repeat” background_position=„left top” hover_type=„none” link=”” border_position=„all” border_size=„0px” border_color=”” border_style=”” pad­ding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=„0.1” animation_offset=”” class=”” id=„”][fusion_text]

Doświad­cze­nie wspi­nacz­ko­we uczest­ni­ków, w tym tak­że auto­ra książ­ki, pozo­sta­wia­ło wie­le do życze­nia, jed­nak wie­rzy­li oni, że znaj­du­jąc się pod czuj­nym okiem swo­ich prze­wod­ni­ków nic im nie gro­zi. Tym cza­sem jed­nak rze­czy­wi­stość oka­za­ła się zupeł­nie inna… 10 maja ku naj­wyż­sze­mu punk­to­wi Zie­mi wyru­szy­ło 33 wspi­na­czy, do domu mia­ło wró­cić ich dwu­na­stu mniej.

Czy moż­na było zapo­biec tra­ge­dii? To pyta­nie poja­wia się wie­lo­krot­nie i Kra­kau­er pró­bu­je cza­sa­mi na nie odpo­wie­dzieć. Wska­zu­je błę­dy popeł­nio­ne po dro­dze, jed­nak cały czas trze­ba pamię­tać, że decy­zje na wyso­ko­ści 8000 metrów nie są podej­mo­wa­ne w peł­ni świa­do­mo­ści oraz że cza­sa­mi rato­wa­nie innych nie­sie za sobą ryzy­ko wła­snej śmier­ci. Dla­te­go też, cho­ciaż po spo­koj­nej ana­li­zie moż­na zna­leźć sytu­acje, gdzie powin­no się postą­pić ina­czej trud­no oskar­żać kogo­kol­wiek o tragedię.

Trze­ba jed­no­cze­śnie moc­no pod­kre­ślić, że Hall, Fischer i my wszy­scy zmu­sze­ni byli­śmy podej­mo­wać tego rodza­ju roz­strzy­ga­ją­ce decy­zje w sta­nie sil­ne­go nie­do­tle­nie­nia. Roz­wa­ża­jąc przy­czy­ny tej kata­stro­fy, nie moż­na zapo­mi­nać, że kla­row­ność umy­słu jest na wyso­ko­ści 8848 metrów nieosiągalna.

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że pomi­mo pró­by dzien­ni­kar­skiej rze­tel­no­ści i spi­sy­wa­nia książ­ki już po ochło­nię­ciu po wyda­rze­niach z Eve­re­stu, jest to moc­no subiek­tyw­na opo­wieść. To, co dzia­ło się pod szczy­tem zosta­ło zapa­mię­ta­ne przez auto­ra, jed­nak nie moż­na odróż­nić praw­dy od wyobrażeń.

Zapisz

[/fusion_text][/one_full][one_fifth last=„no” spacing=„yes” center_content=„no” hide_on_mobile=„no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=„no-repeat” background_position=„left top” hover_type=„none” link=”” border_position=„all” border_size=„0px” border_color=”” border_style=”” pad­ding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=„0.1” animation_offset=”” class=”” id=„”][/one_fifth][three_fifth last=„no” spacing=„yes” center_content=„no” hide_on_mobile=„no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=„no-repeat” background_position=„left top” hover_type=„none” link=”” border_position=„all” border_size=„0px” border_color=”” border_style=„solid” pad­ding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=„0” animation_direction=„down” animation_speed=„0.1” animation_offset=”” class=”” id=„”][imageframe lightbox=„no” gallery_id=”” lightbox_image=”” style_type=„none” hover_type=„none” bor­der­co­lor=”” bordersize=„0px” borderradius=„0” sty­le­co­lor=”” align=„none” link=”” linktarget=„_self” animation_type=„0” animation_direction=„down” animation_speed=„0.1” animation_offset=”” hide_on_mobile=„no” class=”” id=„”] [/imageframe][fusion_text]

Uczest­ni­cy wypra­wy kie­ro­wa­nej przez Roba Halla.

[/fusion_text][/three_fifth][one_fifth last=„yes” spacing=„yes” center_content=„no” hide_on_mobile=„no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=„no-repeat” background_position=„left top” hover_type=„none” link=”” border_position=„all” border_size=„0px” border_color=”” border_style=”” pad­ding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=„0.1” animation_offset=”” class=”” id=„”][/one_fifth][one_full last=„yes” spacing=„yes” center_content=„no” hide_on_mobile=„no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=„no-repeat” background_position=„left top” hover_type=„none” link=”” border_position=„all” border_size=„0px” border_color=”” border_style=”” pad­ding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=„0.1” animation_offset=”” class=”” id=„”][fusion_text]
[/fusion_text][/one_full][/fullwidth]
0 likes
Close